• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Deklaracja dostępności

PostHeaderIcon Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkole-6.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzić mogą z różnych źródeł,

opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany dokumentów,

brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Nowakowska, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846396805, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: 22-400 Zamość, ul. Dolna 4

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Zamościu jest jednopoziomowy. Główne wejście znajduje się od strony północnej. Podwójne drzwi zewnętrzne otwierane są ręcznie. Przy drzwiach wejściowych, po ich prawej stronie na wysokości ok 135 cm. znajduje się dzwonek Wejścia do sal łazienka są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka dostępna jest w dni robocze w godzinach 6.30 – 17.00

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on–line.

W budynku nie ma platform, podjazdów, pętli, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.