• Image 1 Caption
 • Image 2 Caption
 • Image 3 Caption

PostHeaderIcon RODO

PostHeaderIcon Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie Nr 6  w Zamościu

reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Jarosław Stęplewski

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z tym informujemy Panią/Pana, że

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu, ul. Dolna 4 ,

22-400 Zamość  Tel 84- 6396805  mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych:  Jarosław Stęplewski, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) Określenie „dane osobowe” oznacza  wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne o zidentyfikowanej lub możliwej

do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji

wykonywanych na danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3) Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6, ust.1, art. 9, ust.2, lit. c, h, dalej zwanego RODO),oraz:

Ustawa Prawo oświatowe (t.j. art. 130 ust.7, Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Ustawa Karta Nauczyciela

(ustawa z 26 stycznia 1982, Dz.U.2018, poz. 967), Ustawa o systemie oświaty (ustawa z 7 września 1991, Dz.U.2018, poz. 1457),

Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z 15 kwietnia 2018, Dz.U.2018. poz. 1900),

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U.2017. poz. 2203)

4) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c  RODO),
 • wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze a wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b  RODO),
 • ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej (art. 6 ust. 1, lit. d  RODO),
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1, lit. e  RODO),
 • za wyraźną zgodą danej osoby (art. 6 ust. 1, lit. a  RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być wymogiem niezbędnym do zawarcia

umowy/ współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 6 w Zamościu. 

6) Na terenie Przedszkola funkcjonuje monitoring wizualny, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych

i higienicznych warunków pobytu dzieci i personelu oraz ochrona mienia Przedszkola.

7)
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem).

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z odrębnych
przepisów

9) Dane z monitoringu wizualnego przechowywane są przez okres  3 miesięcy  od dnia ich zarejestrowania.

10) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu zakończenia/przerwania zatrudnienia lub
jej odwołania/cofnięcia.

11) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

12) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ale mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.

13) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

14) Administrator zabezpiecza  wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, usunięciem
lub zniszczeniem  na poziomie organizacyjnym i technicznym.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH

W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Od 25 maja 2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). W związku z tym informujmy Panią/Pana, że

1) Administratorem przekazanych danych  osobowych jest  Przedszkole  Miejskie  Nr  6 w Zamościu, ul. Dolna 4, tel. 84 6396805, mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Jarosławem Stęplewskim: email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2) Określenie „dane osobowe” oznacza wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne    o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

3) Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, art.9 ust.2 lit. c, h, dalej zwanego RODO) oraz:

- Ustawa Prawo oświatowe (t.j. art. 130 ust.7, Dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.),

- Ustawa Karta Nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982, Dz.U.2018, poz. 967),

- Ustawa o systemie oświaty (ustawa z 7 września 1991, Dz.U.2018,poz 1457),

- Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z 15 kwietnia 2018, Dz.U. 2018. poz.1900),

- Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U.2017. poz. 2203)

 

4) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c RODO), - wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze a wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b RODO),

- ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej (art. 6 ust. 1, lit. d RODO), - jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1, lit. e RODO), - za wyraźną zgodą danej osoby (art. 6 ust. 1, lit. a RODO).

 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy/ współpracy z Przedszkolem Miejskim Nr 6.

 

6) Na terenie Przedszkola funkcjonuje monitoring wizualny, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i personelu oraz ochrona mienia Przedszkola.

7) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

- sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

- żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

- wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego

ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z odrębnych przepisów

9) Dane z monitoringu wizualnego przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia ich zarejestrowania.

10) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu zakończenia/przerwania zatrudnienia lub jej odwołania/cofnięcia.

11) Dane osobowe pozyskano od rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola.

12) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom  podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

13) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ale mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

14) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

15) Administrator zabezpiecza wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, usunięciem lub zniszczeniem na poziomie organizacyjnym i technicznym.