• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Odpłatność za przedszkole

PostHeaderIcon UCHWAŁA NR LXVII/866/2023 RADY MIASTA ZAMOŚĆ

 

 

 

 

PostHeaderIcon Odpłatność za przedszkole


ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Rodzice,

Informujemy:

1 stycznia 2018 weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art.52 ust.15 ww. ustawy – Dz. U. Z 2017 poz. 2203).

Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia z przedszkolach stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych (z rodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych.  Ustalenie wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady miasta – w mieście Zamość obowiązuje uchwała Nr XXXVII/473/2018 Rady Miasta Zamość  z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość. Natomiast wysokość opłat za korzystanie  z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Na mocy ww. przepisów rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:

1. korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, w wysokości 1,14 zł za każdą godzinę korzystania,

2. wyżywienie dziecka, w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowywania posiłków, dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,50 zł

Dyrektor Przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w którym dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowne rozliczenie.

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji, Dz. U. Z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności.

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15-tego każdego miesiąca na poniżej zamieszczone konta bankowe:

Opłata za godziny ponad podstawę programową
Przedszkole Miejskie Nr 6 nr konta: 68 1020 5356 0000 1502 0060 0510

Opłata za wyżywienie
Przedszkole Miejskie Nr 6 nr konta: 23 1020 5356 0000 1502 0060 0544