• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Miejskiej w Zamościu

Uchwała Nr XVI/169/2012
Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia   27   lutego 2012 roku


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane  przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość

Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Zamość  w zakresie
nauczania, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

1. Ustala się odpłatność rodziców ( opiekunów prawnych) za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzone przez Miasto Zamość w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne
w szczególności:
1)  zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu,
2)  przygotowania miejsca zabaw, miejsca spożywania posiłku, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz
opieki i nadzoru nad dzieckiem podczas spożywania posiłku i wypoczynku,
3)  nadzoru nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w
pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw,
4)  przygotowania dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach artystycznych i
okolicznościowych,
5)  organizowania gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka,
6)  prowadzenia zajęć terapeutycznych, w tym terapii pedagogicznej i zajęć logopedycznych
realizowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.


§ 3

1.Obniża się opłatę,  o której mowa w § 2 ust. 1 o 50% w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. 2.Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie decyzji o przyznanym zasiłku rodzinnym dyrektorowi przedszkola, wydanej w trybie ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t. j. Dz.U. z 2006 r., nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.            

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
 

PostHeaderIcon Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich na terenie miasta ZamośćPostanowienia ogólne:

1.Przedszkola publiczne prowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się wg ustalonego harmonogramu.
3.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać z placówki, wypełnić i zwrócić w ustalonym terminie.
4.W późniejszym terminie dzieci przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc.
5.Przyjęcie dziecka zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna ( Dyrektor przedszkola w przypadku gdy ilość kart zgłoszeń jest niższa niż ilość miejsc ).
6.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole, mają zastosowanie przepisy § 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.  w   sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz.U.Nr26,poz232 z późń. zm.), a mianowicie :
-dzieci sześcioletnie i pięcioletnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego ,
-dzieci matek i ojców pracujących, samotnie wychowujących dzieci,
-dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą
niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji,
-dzieci z rodzin zastępczych,
-dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu     
i obojga rodziców pracujących,
-rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.


Zasady rekrutacji :

Dyrektor przedszkola zgodnie z § 16.ust.3 ramowego statutu przedszkola publicznego opracowuje szczegółowe zasady rekrutacji.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony Wniosek zgłoszeniowy dziecka, który rodzice obowiązani są złożyć w przedszkolu.
Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się wg. ustalonego harmonogramu:
-od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2012r. -  przedszkole wydaje i przyjmuje  od rodziców wypełnione wnioski zgłoszenia dziecka,
-do 15 maja – komisja kwalifikacyjna (  lub dyrektor przedszkola w przypadku niższej liczby zgłoszeń niż miejsc) dokonują kwalifikacji dzieci.
-16.05- dyrektor  przedszkola wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz informacje dla dzieci nieprzyjętych,
Lista dzieci nieprzyjętych staje się autonomicznie  listą rezerwową.


Po 20 czerwca  organizowane będą dni otwarte  przedszkola dla nowo przyjętych dzieci, ich rodziców celem poznania, integracji i adaptacji dzieci w przedszkolu, na które serdecznie zaprasza dyrektor i grono pedagogiczne.

 
Więcej artykułów…