• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM


REGULAMIN  MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Cztery pory roku w  oczach dziecka”

I. Organizator: Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu

II. Założenia programowe:

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

III. Cele konkursu:

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

- wyrabianie poczucia estetyki

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

IV. Warunki uczestnictwa:

Dzieci uczestniczą w dwóch grupach wiekowych:   3 – 4 latki oraz  5 – 6 latki.

Prace mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną .

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

Każda placówka może zgłosić maksymalnie 5 prac.

Format prac: A 3, A 4

Prace należy opatrzyć następującymi informacjami (na odwrocie pracy):

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

WIEK

ADRES I TEL. PRZEDSZKOLA

IMIĘ, NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO

Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

V. Organizacja konkursu:

Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury.

Organizatorzy nie odsyłają prac .

VI. Nagrody:

Dla wszystkich laureatów przewiduje się nagrody i dyplomy.

Prace biorące udział w konkursach prezentowane będą w Galerii naszego przedszkola,

VII. Kryteria oceny:

Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac.

Indywidualne potraktowanie tematu.

Zgodność pracy z tematem przewodnim.

Samodzielność w wykonaniu pracy.

VIII. Termin dostarczenia prac do organizatora :

Prace należy dostarczyć do 28 .02. 2018 roku

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od daty nadsyłania prac.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej; www. przedszkole-6.com.pl

Prace należy dostarczyć na adres:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

UL. DOLNA 4

22-400 ZAMOŚĆ

Informacji na temat konkursu udziela:

Maria Rusinek

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Zał. 1 Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego ,,Cztery pory roku w oczach dziecka”

Kartę proszę przykleić na tył pracy plastycznej

UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………..

2. Wiek.………………………………………………....................................

3. Adres przedszkola

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….

………………………………………………………………………………

4. Opiekun konkursu…………………………………………………………

5. Telefon kontaktowy (przedszkola)……………………………………………..

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w karcie zgłoszenia na potrzeby bazy danych konkursu.

………………………. …………………………….

Podpis rodzica

 

………………………………………..

Podpis opiekuna/nauczyciela

 

PostHeaderIcon Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego CZTERY PORY ROKU W OCZACH DZIECKA


Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego,, Cztery pory roku w oczach dziecka”

Kategoria 3-4 –latki

I miejsce- Sandra Halasa (4 lata)

PM Nr 6 opiekun p.  Anna Łyś

II miejsce- Lena Mazur(4 lata)

PM Nr 6 opiekun p. Anna Łyś

III miejsce –Antoni  Stępień (3 lata)

PM Nr 6 opiekun p.  Bożena Dubiel

Kategoria 5-6 latki

I miejsce Mikołaj Rogowski (6 lat)

PM nr 6 opiekun p. Agnieszka Gawęda

II miejsce- Zuzanna Niećko (5 lat)

PM Nr 9 opiekun p. Monika Ostasz

III miejsce Joanna Kowalczyk

PM Nr 4 opiekun p. Katarzyna Gancarz

Wyróżnienia:

Wiktor Ostasz (5 lat)

Emilia Oliwiak (5 lat)

Gabriela Misztal (5 lat)

PM Nr 6 opiekun p. Dorota Sławińska, p. Monika Komajda 
Więcej artykułów…