• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństawa Przetwarzania Danych Osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zakwalifikowaniem mojego(-ich) dziecka/podopiecznego/dzieci/podopiecznych do Przedszkola Miejskiego nr 6… wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr…6 z siedzibą w Zamościu, ul…Dolna 4.., tel 846396805….. mail… Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, dalej zwanego RODO). Dane wrażliwe, dotyczące stanu zdrowia dziecka, są przetwarzane na podstawie art. 9, ust.2 lit. b,c, RODO)


3) Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawowania statutowych funkcji Przedszkola, w tym:

a. prowadzenia rekrutacji dzieci do Przedszkola,

b. prowadzenia nieodpłatnej/odpłatnej edukacji i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

c. zapewnienia warunków działania Placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

d. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania.

e. komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w sprawach związanych z jego pobytem w Przedszkolu,

f. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola; odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola.

5) Na terenie Przedszkola funkcjonuje monitoring wizualny, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka, personelu i ochrona mienia Przedszkola.

6) Mam prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

f) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w celach wykazanych w ust.3.,

8) Dane z monitoringu wizualnego przechowywane są przez okres 60 dni. od dnia ich zarejestrowania.

9) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu zakończenia/przerwania przez dziecko edukacji przedszkolnej lub jej odwołania/cofnięcia.

10) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

11) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ale mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.


12) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

…..………………………………………

……………..……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO