• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich na terenie miasta ZamośćPostanowienia ogólne:

1.Przedszkola publiczne prowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się wg ustalonego harmonogramu.
3.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać z placówki, wypełnić i zwrócić w ustalonym terminie.
4.W późniejszym terminie dzieci przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc.
5.Przyjęcie dziecka zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna ( Dyrektor przedszkola w przypadku gdy ilość kart zgłoszeń jest niższa niż ilość miejsc ).
6.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole, mają zastosowanie przepisy § 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.  w   sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz.U.Nr26,poz232 z późń. zm.), a mianowicie :
-dzieci sześcioletnie i pięcioletnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego ,
-dzieci matek i ojców pracujących, samotnie wychowujących dzieci,
-dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą
niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji,
-dzieci z rodzin zastępczych,
-dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu     
i obojga rodziców pracujących,
-rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.


Zasady rekrutacji :

Dyrektor przedszkola zgodnie z § 16.ust.3 ramowego statutu przedszkola publicznego opracowuje szczegółowe zasady rekrutacji.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniony Wniosek zgłoszeniowy dziecka, który rodzice obowiązani są złożyć w przedszkolu.
Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się wg. ustalonego harmonogramu:
-od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2012r. -  przedszkole wydaje i przyjmuje  od rodziców wypełnione wnioski zgłoszenia dziecka,
-do 15 maja – komisja kwalifikacyjna (  lub dyrektor przedszkola w przypadku niższej liczby zgłoszeń niż miejsc) dokonują kwalifikacji dzieci.
-16.05- dyrektor  przedszkola wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz informacje dla dzieci nieprzyjętych,
Lista dzieci nieprzyjętych staje się autonomicznie  listą rezerwową.


Po 20 czerwca  organizowane będą dni otwarte  przedszkola dla nowo przyjętych dzieci, ich rodziców celem poznania, integracji i adaptacji dzieci w przedszkolu, na które serdecznie zaprasza dyrektor i grono pedagogiczne.